SEO工作心得目录网站2020.7.10正式上线,自助链接请挂上链接,自动清除
首页娱乐

2018年人教版七年级下英语单词表

原创2023-02-17 14:21:42 32

人教版七年级下英语单词

Unit1ɪ

guitar/ɡɪ’tɑ:(r)/ n吉他.

sing/sɪŋ/ v.唱歌

swim/swɪm/ v. &n.游泳

dance/dɑ:ns/,/dæns/ v.跳舞 n.舞蹈

draw/drɔ:/ v.画

chess/tʃes/ n.国际象棋

play chess下国际象棋

speak/spi:k/ v.说(某种语言),说话

speak English说英语

join/dʒɔɪn / v.参加;加入

club/klʌb/ n.具乐部;社团

be good at …擅长于…….

tell/tel/ v.讲述;告诉

story/;stɔ:r/ n.故事;小说

write/raɪt/ v. 写作;写字

show/ʃəʊ/ n. 演出;节目 v.给……看;展示

or/ɔ:(r)/ conj.或者;也不(用于否定句中)

talk/tɔ:k/ v. &n.说话;交谈

talk to …跟……说

kung fu/,kʌŋ’fu:/ n.(中国)功夫

drum/drʌm/ n.鼓

play the drums敲鼓

piano/pi’ænəʊ/ n.钢琴

play the piano弹钢琴

violin/,vaɪə’lɪn/ n.小提琴

play the violin拉小提琴

also/’ɔ:lsəʊ/ adv.也;而且

people/’pi:pl/ n.人;人们

home/həʊm/ n. 家;活动本部 adv. 到家;在家

be good with…善于应付……的;对……有办法

make/meɪk/ v.使在为;制造

make friends结交朋友

today/tə’deɪ/ adv.在今天

help (sb) with sth.在某方面帮助(某人)

center/’sentə(r)/ n.(= centre)中心;中央

weekend/,wi:k’end/,/’wi:kend/ n.周末

on the weekend(在)周末

teach/ti:tʃ/ v.教;讲授

musician/mju:’zɪʃn/ n.音乐家

Lisa/’li:zə/莉萨(女名)

Jill/dʒɪl/吉尔(女名)

Peter/’pi:tə(r)/彼得(男名)

Unit 2

up/ʌp/ adv.向上

get up起床;站起

dress/dres/ v. 穿衣服 n. 连衣裙

get dressed穿上衣服

brush/brʌʃ/ v.刷;刷净 n.刷子

tooth/tu:θ/ n.(pl. teeth/ti:θ/)牙齿

shower/’ʃaʊə(r)/ n. &v. 淋浴 n. 淋浴器

take a shower洗淋浴

usually/’ju:ʒʊəli/ adv.通常地;一般地

forty/’fɔ: (r)ti/ num.四十

wow/waʊ/ interj.(表示惊讶或敬佩)哇;呀

never/’nevə(r)/adv.从不;绝不

early/’ɜ(r)li/ adv. &adj.早(的)

fifty/’fifti/ num.五十

job/dʒɒb/,// n.工作;职业

work/wɜ: (r)k/ v.&n.工作

station/’seɪʃn/ n.电视台;车站

radio station广播电台

o’clock/ə’klɒk/,/ə’klɑ:k/ adv.(表示整点)……点钟

night/naɪt/ n.晚上;夜晚

funny/’fʌni/ adj.奇怪的;滑稽好笑的

exercise/’eksəsaɪz/ v.&n.练习;锻炼

on weekends(在)周末

best/best/ adj.最好的 adv.最好地,最

group/gru:p/ n.组;群

half/hɑ:f/ ,/hæf/ n.& pron.一半;半数

past/pɑ:st/,/pæst/ prep晚于;过(时间)adj.过去的

quarter/’kwɔ: (r)tə(r)/ n.一刻钟;四分之一

homework/’həʊmwɜ: (r)k/ n.家庭作业

do (one’s) home work做作业

run/rʌn/ v.跑;奔

clean/kli:n/ v.打扫;弄干净 adj.干净的

walk/wɔ:k/ n. &v.行走;步行

take a walk散步;走一走

quickly/’kwɪkli/ adv.很快地

either/’aɪðə(r)/,// conj.或者 adv.也(用在否定词组后)

either…or …要么……要么……;或者……或者……

lot/lɒt/./lɑ:t/ pron.大量;许多

lots of大量;许多

sometimes/’sʌmtaɪmz/ adv.有时

taste/teɪst/ v.有……的味道;品尝 n.味道;滋味

life/;aɪf/ n.(pl. lives/laɪvz/)生活;生命

Rick/rɪk/里克(男名)

Jim/dʒɪm/吉姆(男名)

Scott/ksɒt/,/skɑ:t/斯科特(男名)

Tony/’təʊni/托尼(男名)

Unit3

get to到达

train/treɪn/ n.火车

bus/bʌs/ n.公共汽车

subway/’sʌbweɪ/ n.地铁

take the subway乘地铁

ride/raɪd/ v.骑 n.旅程

bike/baɪk/ n.自行车

ride a bike骑自行车

sixty/’sɪksti/ num.六十

seventy/’sevnti/ num.七十

eighty/’eɪti/ num.八十

ninety/’naɪnti/ num.九十

hundred/’hʌndrəd/ num.一百

minute/’mɪnɪt/ n.分钟

far/fɑ: (r)/ adv. &adj.远;远的

kilometer/’kɪləmi:tə/,/kɪ’lɑ:mi:tər/ (=kilometer)abbr.km) n.千米;公里

new/nju:/,/nu:/ adj.新的;刚出现的

every/’evri/ adj.每一;每个

every day每天

by/baɪ/ prep(表示方示)乘(交通工具)

by bike骑自行车

drive/draɪv/ v.开车

car/kɑ: (r)/ n.小汽车这;轿车

live/lɪv/ v.居住;生活

stop/stɒo/,/stɑ:p/ n.车站;停止

think of认为;想起

cross/krɒs/ ,/stɑ:p/ v.横过;越过

river/’rɪvə(r)/ n.河江

many/’meni/ adj. &pron.许多

village/’vɪlqdʒ/ n.村庄;村镇

between/bɪ’twi:n/ prep.介于……之间

between…and…在……和……之间

bridge/brɪdʒ/ n.桥

boat/bəʊt/ n.小船

ropeway/’rəʊp,weɪ/ n.索道

year/jɪə/,/jɪr/ n.年;岁

afraid/ə’freɪd/ adj.害怕;畏惧

like/laɪk/ prep.像;怎么样

villager/’vɪlɪdʒə(r)/ n.村民

leave/li:v/ v.离开;留下

dream/dri:m/ n.梦想;睡梦 v. 做梦

true/tru:/ adj.真的;符合事实的

come true实现;成为现实

Dave/deɪv/戴夫(男名)

Unit4

rule/ru:l/ n.规则;规章

arrive/ə’raɪv/ v.到达

(be) on time准时

hallway/’hɔ:lweɪ/ n.走廊;过道

hall/hɔ:l/ n.大厅;礼堂

dining/’daɪnɪŋ/ hall餐厅

listen/’lɪsn/ v.听;倾听

listen to…听……

fight/faɪt/ v.&n.打架;战斗

sorry/’sɒri/,/’sɑ:ri/ adj.抱歉的;难过的;惋惜的

outside/,aʊt’saɪd/ adv.在外面 adj.外面的

wear/weə/,/wer/ v.穿;戴

important/ɪm’pɔ:Vtnt/ adj.重要的

bring/brɪŋ/ v.带来;取来

have to必须;不得不

uniform/’ju:nɪfɔ: (r)m/ n.校服;制服

quiet/’kwaɪət/ adj.安静的

out/aʊt/ adv.外出

to out外出(娱乐)

practice/’præktɪs/ v. &n.练习

dish/dɪʃ/ n.碟;盘

de the dishes清洗餐具

before/bɪ’fɔ:(r)/ prep. &conj.在……以前 adv.以前

make one’s bed铺床

dirty/’dɜ: (r)ti/ adj.脏的

kitchen/’kɪtʃɪn/ n.厨房

more/mɔ: (r)/ adj. &pron.更多(的)

noisy/’nɔɪzi/ adj.吵闹的

relax/rɪ’læks/ v.放松;休息

read/ri:d/ v.读;阅读

terrible/’terəbl/ adj.非常用讨厌的;可怕的

feel/fi:l/ v.感受;觉得

strict/strɪkt/ adj.严格的;严厉的

be strict (with sb.)(对某人)要求严格

remember/rɪ’membə(r)/ v.记住;记起

follow/’fɒləʊ/,/’fɑ:ləʊ/ v.遵循;跟随

follow he rules遵守规则

luck/ləK/ n.幸运;运气

keep/ki:P/ v.保持;保留

hair/heə/,/her/ n.头发;毛发

learn/lɜ: (r)n/ v.学习;学会

Clark/klɑ: (r)k/克拦克(姓;男名)

Amy’eɪmi//埃米(女名)

Molly/’mɒli/,/’mɑ:li/莫莉(女名)

New York/,nju:;jɔ: (r)k/纽约

Unit 5

panda/’pændə/ n.熊猫

zoo/zu:/ n.动物园

tiger/’taɪɡə(r)/ n.老虎

elephant/’elɪfən/ n.大象

koala/kəʊ’ɑ:lə/ n.树袋熊;考拉

lion/’laɪən/ n.狮子

giraffe/dʒə’rɑ:f/,/dʒə’ræf/ n.长颈鹿

animal/’ænɪm/ n.动物

cute/kju:t/ adj.可爱的,机灵的

lazy/’leɪzi/ adj.懒散的;懒惰的

smart/smɑ: (r)t/ adj.聪明的

beautiful/’bju:tɪfl/ adj.美丽的;美好的

scary/’skeəri/ ,/\skeri/ adj.吓人的;恐怖的

kind/kaɪnd/ n.种类

kind of稍微;有点儿

Australia/ɒ‘streɪliə/ n.澳大利亚

south/saʊθ/ adj.南方的 n.南;南方

Africa/’æfrɪkə/ n.非洲

South Africa南非

pet/pet/ n.宠物

leg/leg/ n.腿

cat/kæt/ n.猫

sleep/slip/ v. &n.睡觉

friendly/’frendli/ adj. 友好的

shy/ʃaɪ/ adj.羞怯的;腼腆的

save/seɪv/ v.救;救助

symbol/’sɪnbl/ n.象征

flag/flæɡ/ n.旗;旗帜

forget/fə(r)’ɡet/ v.忘记;遗忘

get lost迷路

place/plrɪs/ n.地点;位置

water/’wɔ:tə/,/’wɑ:tər/ n.水

danger/’deɪndæə(r)/ n.危险

be in (great) danger 处于(极大)危险之中

cut/kʌt/ v.砍;切

down/daən/ adv.(坐、躺、倒)下 prep.向下;沿着

cut down砍倒

tree/rri:/ n.树

kill/kɪl/ v.杀死;弄死

ivory/’aɪvəri/ n.象牙

over/’əʊvə(r)/ prep.超过;多于;在……上方

(be) made of 由……制造成的

Julie/’dʒu:li/朱莉(女名)

Becky/’beki/贝姬(女名)ɑ +

Thailand/’taɪlænd/n.泰国

Thai/’taɪ/ adj. &n.泰国人(的);泰语(的)

Unit 6

newspaper/’nju:z,peɪpə/,/’nu:z,peɪpər/ n.报纸

read a newspaper看报纸

use/ju:z/ v.使用;运用

soup/su:p/ n.汤

make soup做汤

wash/wɒʃ/,/wɔ:ʃ/ v.洗

movie/’mu:vi/ n.电影

go to the movies去电影院

just/dʒʌst/ adv.只是;恰好

eat out 出去吃饭

house/haʊs/ n.房子

drink/drɪŋk/ v.喝 n.饮料

tea/ti:/ n.茶;茶叶

drink tea喝茶

tomorrow/tə’mɒrəʊ/,/tə’mɑ:rəʊ/ adv.在明天 n.明末;未来

pool/pu:l/ n.游泳池;水池

shop/ʃɒp/,/ʃɑ:p/ v. 购物 n. 商店

supermarket/’su:p(r),mɑ: (r)kət/ n.超市

man/mæn/ n.男人;人

race/reɪs/ n.竞赛

host/həʊst/ n.主人;东道主

study/’stʌdi/ v. &n.学习;研究

state/steɪt/ n.州

the United States/ju’naɪtɪd’steɪts/ (of America)(abbr. the US, the USA)美国;美利坚合众国

American/ə’merɪkən/ adj.美国的;美洲的 n.美国人;美洲人

dragon/’dræɡən/ n.龙

Dragon Boat Festival端午节

any/’eni/ adj.任何的;任一的 pron.任何;任一

other/’ʌðə(r)/ adj.另外的;其他的 pron.别外的人(或物)

young/jʌŋ/ adj.幼小的;年轻的

child/tʃaɪld/ n. (pl. children/’tʃɪldrən/)儿童

miss/mɪs/ v.怀念;思念;错过

wish/wɪʃ/ v.希望

delicious/dɪ’lɪʃəs/ adj.可口的;美味的

still/stɪl/ adv.还;仍然

living/’lɪvɪŋ/ room客厅

Steve/sti:v/史蒂夫(男名)

Laura/’lɔ:rə/劳拉(女名)

Unit 7

rain/reɪn/ v.下雨 n.雨水

windy/’wɪndi/ adj.多风的

cloudy/’klaʊdi/ adj.多云的

sunny/’sʌni/ adj.明朗的

snow/snəʊ/ v. 下雪 n. 雪

weather/’weðə(r)/ n.天气

cook/kʊk/ v.做饭

bed/bæd/ n.坏的;糟的

park/pɑ: (r)k/ n.公园

message/’mesɪdʒ/ n.信息;消息

take a message捎个口信;传话

him/hɪm/ pron.他(he的宾格)

could/kʊd/ modal v.能;可以

back/bæk/ adv.回来;回原处

call (sb.) back(给某人)回电话

problem/’prɒbləm/,/’prɑ:bləm/ n.困难;难题

right now此刻;马上

again/ə’ɡen/,/ə’ɡeɪn/ adv.再一次;又一次

dry/draɪ/ adj.干燥的

cold/kəʊld/ adj.寒冷的;冷的

hot/hɒt/,/hɡ:t/ adj.热的

warm/wɔ: (r)m/ adj.温暖的

visit/’vɪzɪt/ v.拜访;参观

Canada/’kænədə/ n.加拿大

summer/’sʌmə(r)/ n.夏天;夏季

sit/sɪt/ v.坐

juice/dʒu:s/ n.果汁;饮料

soon/su:n/ adv.不久;很快

vacation/veɪ’keqʃn/ n.假期

on (a) vacation度假

hard/hɑ: (r)/ adv. 努力地 adj.困难的

Europe/’jʊərəp/ n.欧洲

mountain/’maʊntən/ n.高山

country/’kʌntri/ n.国;国家

skate/skeɪt/ v.滑冰

snowy/’snəʊi/ adj.下雪的

winter/’wɪntə(r)/ n.冬天;冬季

Russian/’rʌʃn/ adj.俄罗斯的 n.俄罗斯人;俄语

snowman/’snəʊmæn/ n.雪人

rainy/’reɪni/ adj.阴雨的;多雨的

Joe/dʒəʊ/乔(男名)

Jeff/dʒef/杰夫(男名)

Moscow/’mɒskəʊ/,/’mɑ:skəʊ/ 莫斯科

Toronto/tə’rɒntəʊ/,/tə’rɑ:ntəʊ/多伦多

Boston/’bɒstən/,/’bɑ:stən/波士顿

Unit8

post/pəʊst/ n.邮政

office/’ɒfɪs/,/’ɑ:fɪs/ n.办公室

post office 邮局

police/pə’li:s/ n. 警察

police station警察局

hotel/həʊ’tel/ n.旅馆;酒店

restaurant/’restrɒnt/,/’resərɑ:n/ n.餐馆

bank/bæŋk/ n.银行

hospital/’hɒspɪtl/,/’hɑ:spɪtl/ n.医院

street/stri:t/n.大街

pay/peɪ/ v. &n.付费

pay phone付费电话

near/nɪə/,/nɪr/ prep 在……附近

across/ə’krɒs/,/ə’krɔ:s/ adv. &prep.过;穿过

across from在……对面

front/frʌnt/前面

in front of在……前面

behind/bɪ’haɪnd/ prep.在……的后面

town/taʊn/ n.镇;市镇

around/ə’raʊnd/ prep.在……周围 adv.在周围;大约

north/nɔ: (r)θ/ n.北;北方 adj.北方的

along/ə’lɒŋ/,/ə’lɔ:ŋ/ prep.沿着

go along (the street) 沿着(这条街)走

turn/tɜ: (r)n/ v.转向;翻

right/raɪt/ adv.向右边 n.右边

left/left/ adv.向左边 n.左边

turn right /left向右/向左

crossing/’krɒsɪŋ/,/’krɔ:sɪŋ/ n.十字路口

neighborhood /’neɪbə(r)hʊd/ n.街区;街坊

spend/spend/ v.花(时间、钱等)

spend time花时间

monkey/’mʌŋki/ n.猴子

climb/klaɪm/ v.爬

road/rəʊd/ n.路

often/’ɒfn/,/’ɔ:fn/ adv.时常,常常

air/eə/,/er/ n.空气

sunshine/’sʌnʃaɪn/ n.阳光

free/fri:/ adj.免费的

enjoy/ɪn’dʒɔɪ/ v.享受;喜爱

enjoy reading喜欢阅读

easily/’i:zəli/ adv.容易地

money/’mʌni/ n.钱

Unit 9

curly/’kɜ: (r)li/ adj.卷曲的

straight/streɪt/ adj.直的

tall/tɔ:l/ adj.高的

medium/’mi:diəm/ adj.中等的

height/haɪt/ n.身高;高度

(be) of medium height中等身高

thin/θɪn/ adj.瘦的

heavy/’hevi/ adj.重的

tonight/tə’naɪt/ adv. &n.(在)今晚;(在)今夜

little/’lɪtl/ adj.小的

a little 一点;少量

may/meɪ/ modal v.也许;可能;楞以

cinema/’sɪnəmə/ n.电影院

glasses/’ɡlɑ:siz/,/’ɡlæsɪz/ (pl.)n.眼镜

later/’leɪtə(r)/ adv.以后

handsome/’hænsəm/ ad.英俊的

actor/’æktə(r)/ n.演员

actress/’æktrəs/ n.女演员

person/’pɜ: (r)sn/ n.人

nose/nəʊz/ n.鼻子

blonde/blɒnd/,/blɑ:nd/ adj.(blond)(头发)金黄色的

mouth/maʊθ/ n.嘴

round/raʊnd/ adj.圆形的

face/feɪs/ n.脸

eye/aɪ/ n.眼睛

singer /’sɪŋə(r)/ n.歌手

artist/’ɑ: (r)tɪst/ n.艺术家

crime/kraɪm/ n.犯罪活动

criminal/’krɪmɪnl/n.罪犯

put/pʊt/ v.放

each/i:tʃ/ adj.&pron.每个;各自

way/weɪ/ n.方式 ;路线

describe/dɪ’skraɪb/ v.描述

differently/’dɪfərəntli/ adv.不同地

another/ə’nʌðə(r)/ adj.&pron.另一;又一

end/end/ n.结尾;尽头

in the end最后

real/rɪəl/ adj.真正的;真实的

jeans/dʒi:nz/ n.牛仔裤

Johnny/’dʒɒni/,/’dʒɑ:ni/约翰尼(男名)

Dean/di:n/ 迪安(姓)

Tina/’ti:nə/蒂娜(女名)

Jackson/’dʒæksən/杰克逊(姓)

Unit 10

noodle/’nu:dl/ n.(常用复数形式)面条

mutton/’mʌtn/ n.羊肉

beef/bi:f/ n.牛肉

cabbage/’kæbɪdʒ/ n.卷心菜;洋白菜

potato/pə’teɪtəʊ/ n.土豆

special/’speʃəl/ n.特色菜;特价品 adj. 特别的;特殊的

would/wʊd/ modal v.(表示意愿)愿意

would like (表示意愿)愿意;喜欢

yet/jet/ adv.(常用于否定句或疑问句)还;仍然

large/lɑ: (r)dʒ/ adj.大号的;大的

order/’ɔ: (r)də(r)/ n.&v.点菜;命令

take one’s order点菜

size/saɪz/ n.大小;尺码

bowl/bəʊl/ n.碗

one (large) bowl of一(大)碗

tofu/’təʊfu:/ n.豆腐

meat/mi:t/ n.(可食用的)肉

dumpling/’dʌmplɪŋ/ n.饺子

porridge/’pɒrɪdʒ/,/’pɔ:rɪdʒ/ n.粥;面糊

onion/’ʌnjən/ n.洋葱

fish/fɪʃ/ n.鱼;鱼肉

pancake/’pænkeɪk/ n.烙饼;薄饼

world/wɜ: (r)ld/ n.世界

around the world世界各地

answer/’ɑ:nsə/,/’ænsər/ n.答案 v.回答

different/’dɪfərənt/ adj.不同的

cake /keɪk/ n.蛋糕

candle/’kændl/ n.蜡烛

age/eɪdʒ/ n.年龄

make a wish许愿

blow/bləʊ/ v.吹

blow out 吹灭

if /ɪf/ vonj.如果

will/wɪl/ v.将要;会

the UK/,ju:’keɪ/(=the United Kingdom// )n.英国

candy/’lændi/ n.糖果

lucky/’lʌki/ adj.幸运的

popular/’pɒpjʊlə/,/’pɑ:pjʊlər/ adj.受欢迎的;普遍的

get popular受欢迎;流行

cut up切碎

idea/aɪ’dɪə/,/aɪ’dɪr/ n.想法;主意

bring good luck to…给……带来好运

Unit 11

milk/mɪlk/ v.挤奶

cow/kaʊ/ n.奶牛

milk a cow给奶牛挤奶

horse/hɔ: (r)s/ n.马

ride a horse骑马

feed/fi:d/ v.(fed/fed/)喂养;饲养

feed chickens喂鸡

famer/’fɑ: (r)mə(r)/ n.农民;农场主

quite /kwaɪt/ adv.相当;完全

quite a lot (of…)许多

anything/’enɪθɪŋ/ pron.(常用用于否定句或疑问句)任何东西;任何事物

grow/ɡrəʊ/ v.(grew/ɡru:/)种植;生长;发肓

farm/fɡ: (r)m/ n.农场 v. 务农;种田

pick/pɪk/ v.采;摘

excellent/’eksələnt/ adj.极好的;优秀的

countryside/’kʌntrisaɪd/ n.农村;乡村

in the countryside在乡下;在农村

yesterday/’jestə(r)di/昨天

flower/’fləʊ(r)/ n.花

worry/’wʌri/,/’wɜ:ri/ v.&n.担心;担忧

luckily/’lʌkɪli/ adv.幸运守;好运地

sun/sʌn/ n.太阳

museum/mju:’ziəm/ n.博物馆

fire/’faɪə(r)/ n.火;火灾

fire station消防站

painting/’peɪntɪŋ/ n.油画;绘画

exciting/ɪk’saɪtɪŋ/ n.使人兴奋的;令人激动的

lovely/’lʌvli/ adj.可爱的

expensive/ɪk’spensɪv/ adj.昂贵的

cheap/tʃi:p/ adj.廉价的;便宜的

slow/sləʊ/ adj.缓慢的;迟缓的

fast/fɑ:st/,/fæst/ adv.&adj.快地(的)

robot/’rəʊbɒt/,/’rəʊbɑ:t/ n.机器人

guide/gaɪd/ n.导游;向导

gift/ɡɪft/ n.礼物;赠品

all in all 总的说来

everything/’evriθɪŋ/ pron.所有事物;一切

interested/’ɪntrəstɪd/ adj.感兴趣的

be interested in 对……感兴趣

dark/dɑ:Vk/ adj.黑暗的;昏暗的

hear/hɪə/,/hɪr/ v.(heard//)听到;听见

Carol/’kærəl/卡萝尔(女名)


标签:

随机快审展示 刷新 快审榜
加入快审,优先展示

加入VIP